Pier ForTune

46 tekstów – auto­rem jest Pier For­Tu­ne.

Ufioł

aniołowie wie­czo­rami dep­czą kręgi w zbożu
je­den ta­ki niebies­ki leżał na­wet na śmier­ci łożu

pok­roili go ludzie cieka­wi je­go wewnętrzne­go świata
tam wyżej na­dal złoty­mi łza­mi płacze je­go tata

nad nim i ludzkością co kły co dzień szczerzy
w zner­wi­cowa­nych kuchniach la­tających talerzy
 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 19 stycznia 2017, 20:44

Przeobrażenia

roz­kwit kwiatu
na drzewie
jest efek­tem specjalnym

dla Ciebie

drze­wa samego
byś mogła/mógł
skosztować
owo­cu jego
 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 16 stycznia 2017, 15:39

Nośnik

przes­trzeń życia cyfrowego
jest łodzią prze­kazu no(w)ego

ludzkość siecią opleciona
za­cis­ka w niej pięści
rozkłada ramiona

w układzie gra­fik filmów i słów
opa­ry przebudzeń
oceany snów

i me prag­nienie wprowadzenia
kil­ku bajtów
o wy­sokim stop­niu jasności

na mat­ry­ce pogrążone w ciemności
 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 13 stycznia 2017, 22:19

Śmiertelnick

za lo­gina­mi ukryci
głod­ni prawdy
kłam­stwem syci

ci co mają wnętrza
piękne i lśniące jasnością
oraz ta­cy z których
wy­lewa się bełkot
po­mie­sza­ny ze złością

ci co pragną rozwoju
i ta­cy którzy
twier­dzą iż wszystko
co dob­re już było
i wys­tar­czy trwać
w starym
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 12 stycznia 2017, 17:36

Jedności

związałem z Tobą
swe życie

marząc o piękna świcie
w mej osobowości
przesiąkniętej
mro­kiem wszel­kiej odrębności

światło twe rozpromienia
pus­tkę istnienia

i choć tak często
zbaczam na tor gładki
w którym dysharmonia
upadki

to jed­nak pragnę
wzras­tać dla Ciebie
zno­sić wszelkie
niedogodności

dla tej 
duchowej
trwałej
obfitej

wiązłości
 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 11 stycznia 2017, 16:26

Cza­sem w otoczce "światłości" kry­je się jądro ciemności.
Cza­sem w tym co przez ludzi oczer­nione kry­je się jes­tes­two rozświetlone.


Odtwórz  

myśl
zebrała 2 fiszki • 1 stycznia 2017, 19:21

Kod do[ po]stępu

jest w nas
szyfr
do rozpracowania

który otwiera
ciszę
i
zdania

by mgła duszy

mogła osadzić krople
na os­chłe skrawki

życiowych arkuszy
 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 1 stycznia 2017, 19:12

Zwierzenie

win wyznanie
nie jest równią
z odpuszczeniem

nakłada jed­nak światło
na wszys­tkie do przetrawienia
krzy­wiz­ny i cienie

nie trze­ba wiel­kich starań
a otwartości
na od­nowę wpływu

bożej lojalności
 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 1 stycznia 2017, 16:45

Nadzieję na po­zytyw­ne przeob­rażenia mieć po­win­niśmy, gdyż na­wet z wczes­nych form musztry woj­sko­wej ta­niec stworzyliśmy.

Dużo zdro­wia, miłości, ra­dości, sta­wiania czoła wszel­kiej trud­ności w No­wym Ro­ku :) 

myśl
zebrała 6 fiszek • 31 grudnia 2016, 18:32

Harmony vs Cha OS

trze­ba sięgać
do wewnętrzne­go
i zewnętrzne­go
kosmosu

by uruchamiać
mechanizmy
zestrojenia

chaosu
 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 29 grudnia 2016, 16:07
Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

12 lutego 2017, 21:50adamantine sko­men­to­wał tek­st Ufioł

20 stycznia 2017, 09:10silvershadow sko­men­to­wał tek­st Ufioł

12 stycznia 2017, 20:56marka sko­men­to­wał tek­st Śmiertelnick

12 stycznia 2017, 20:09Pier For­Tu­ne sko­men­to­wał tek­st dążyć do praw­dy a [...]

12 stycznia 2017, 20:00Pier For­Tu­ne sko­men­to­wał tek­st dążyć do praw­dy a [...]

12 stycznia 2017, 18:40natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Śmiertelnick

1 stycznia 2017, 19:22piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kod do[ po]stępu

31 grudnia 2016, 16:09Pier For­Tu­ne sko­men­to­wał tek­st Harmony vs Cha OS 

30 grudnia 2016, 23:06marka sko­men­to­wał tek­st Harmony vs Cha OS 

30 grudnia 2016, 22:41RozaR sko­men­to­wał tek­st Harmony vs Cha OS