Pier ForTune, teksty z grudnia 2016 roku

16 tekstów z grud­nia 2016 ro­ku – auto­rem jest Pier For­Tu­ne.

Nadzieję na po­zytyw­ne przeob­rażenia mieć po­win­niśmy, gdyż na­wet z wczes­nych form musztry woj­sko­wej ta­niec stworzyliśmy.

Dużo zdro­wia, miłości, ra­dości, sta­wiania czoła wszel­kiej trud­ności w No­wym Ro­ku :) 

myśl
zebrała 6 fiszek • 31 grudnia 2016, 18:32

Harmony vs Cha OS

trze­ba sięgać
do wewnętrzne­go
i zewnętrzne­go
kosmosu

by uruchamiać
mechanizmy
zestrojenia

chaosu
 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 29 grudnia 2016, 16:07

Pokarmy

z miłością przyrządzo­ne i podane
jedze­nie i picie
wzbo­gaca ciało i życie

w
prag­nieniu sytości
duszy i osobowości

trze­ba sięgać nieba
szu­kając ducha praw­dy wi­na
i żywe­go słowa chleba
 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 24 grudnia 2016, 22:16

Okiełznanie

ru­mak ludzkiej woli
mądrością pod­ku­ty

wodze
dob­re­mu Jeźdźcy
oddaje

by przemierzać
niez­ba­dane duchowości

ob­sza­ry i kraje
 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 19 grudnia 2016, 17:01

Maria Chrystusowa

Ja­ko że były de­baty nad tym, czy przyszły rok uczy­nić ro­kiem Leśmiana, czy ro­kiem ob­ra­zu Ma­rii, chciałem przy­pom­nieć sta­ry wier­sz z małą ko­rektą, który jest próbą pi­sania poez­ji i próbą przed­sta­wienia mych [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 17 grudnia 2016, 19:09

Praw­dzi­wa re­ligia nie mie­szka w in­sty­tuc­jach, tyl­ko w in­dy­widual­nych ludzkich doświad­cze­niach duchowych. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 grudnia 2016, 19:05

Bałwany

biała demateria
w krwiobiegu

niczym płat­ki śniegu
o mis­tycznej budowie

pow­sta­je gdy chłód w głowie

na wszel­kie kwitnienia

myśli i pragnień
co wiodą do życia

zaczernienia
 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 14 grudnia 2016, 17:55

Og­ra­niczmy swe ego na korzyść bliźniego. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 grudnia 2016, 08:30

Ziarna

wyżłobiłem w sobie
na suchości
zwiędłej niegdyś
psychi­ki i
osobowości

słowa:

niech przepływa
prze­ze mnie zdrój czysty

by język i życie
było niczym owoc soczysty


bo je­dynie po plo­nie poznamy
czy w dob­rym siewie słów i działań

trwamy 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 11 grudnia 2016, 18:51

Esen­cja Oj­ca niebiańskiego roz­puszczo­na w czys­tości myśli, wiary i wnik­li­wości, ot­wiera umysłu ok­no i da­je prze­lot­nie spoj­rzeć, na wszechświat Je­go boskości. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 grudnia 2016, 11:43
Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

12 lutego 2017, 21:50adamantine sko­men­to­wał tek­st Ufioł

20 stycznia 2017, 09:10silvershadow sko­men­to­wał tek­st Ufioł

12 stycznia 2017, 20:56marka sko­men­to­wał tek­st Śmiertelnick

12 stycznia 2017, 20:09Pier For­Tu­ne sko­men­to­wał tek­st dążyć do praw­dy a [...]

12 stycznia 2017, 20:00Pier For­Tu­ne sko­men­to­wał tek­st dążyć do praw­dy a [...]

12 stycznia 2017, 18:40natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Śmiertelnick

1 stycznia 2017, 19:22piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kod do[ po]stępu

31 grudnia 2016, 16:09Pier For­Tu­ne sko­men­to­wał tek­st Harmony vs Cha OS 

30 grudnia 2016, 23:06marka sko­men­to­wał tek­st Harmony vs Cha OS 

30 grudnia 2016, 22:41RozaR sko­men­to­wał tek­st Harmony vs Cha OS