Pier ForTune, myśli

31 tekstów (myśli) – auto­rem jest Pier For­Tu­ne.

Każde­go człowieka jed­no z dwoj­ga cze­ka: is­tnienie lub nieis­tnienie. Wiązłość lub opętlenie.

vimeo.com/197905010 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 stycznia 2017, 18:08

Dziękuję Ci Boże, za pseudo­nimy na tym por­ta­lu.
Da­je mi to możli­wość uni­kać od­czy­tu prze­syce­nia czy­jegoś ....
wpisywania. 

myśl • 12 stycznia 2017, 15:53

Cza­sem w otoczce "światłości" kry­je się jądro ciemności.
Cza­sem w tym co przez ludzi oczer­nione kry­je się jes­tes­two rozświetlone.


Odtwórz  

myśl
zebrała 2 fiszki • 1 stycznia 2017, 19:21

Nadzieję na po­zytyw­ne przeob­rażenia mieć po­win­niśmy, gdyż na­wet z wczes­nych form musztry woj­sko­wej ta­niec stworzyliśmy.

Dużo zdro­wia, miłości, ra­dości, sta­wiania czoła wszel­kiej trud­ności w No­wym Ro­ku :) 

myśl
zebrała 6 fiszek • 31 grudnia 2016, 18:32

Szczęśli­wego no­wego wzroku. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 grudnia 2016, 07:05

Uwa­ga, nad­chodzą by ogarnąć kraj cały: trzy dni chwały ;)
Odtwórz  

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 grudnia 2016, 10:43

Wszys­tkiego prog­re­syw­ne­go i ożywiające­go z okaz­ji wspom­nienia fi­zyczne­go na­rodze­nia te­go, który był i będzie, a ob­darzył ludzkość obec­nością w stro­ju ciała ludzkiego. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 grudnia 2016, 18:46

Praw­dzi­wa re­ligia nie mie­szka w in­sty­tuc­jach, tyl­ko w in­dy­widual­nych ludzkich doświad­cze­niach duchowych. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 grudnia 2016, 19:05

Og­ra­niczmy swe ego na korzyść bliźniego. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 grudnia 2016, 08:30

U mnie nieco dep­re­syj­na po­goda, jeśli i u was ta­ka niech wam mu­zyczka nieco otuchy doda.

Odtwórz
Odtwórz  

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 grudnia 2016, 14:14
Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

12 lutego 2017, 21:50adamantine sko­men­to­wał tek­st Ufioł

20 stycznia 2017, 09:10silvershadow sko­men­to­wał tek­st Ufioł

12 stycznia 2017, 20:56marka sko­men­to­wał tek­st Śmiertelnick

12 stycznia 2017, 20:09Pier For­Tu­ne sko­men­to­wał tek­st dążyć do praw­dy a [...]

12 stycznia 2017, 20:00Pier For­Tu­ne sko­men­to­wał tek­st dążyć do praw­dy a [...]

12 stycznia 2017, 18:40natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Śmiertelnick

1 stycznia 2017, 19:22piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kod do[ po]stępu

31 grudnia 2016, 16:09Pier For­Tu­ne sko­men­to­wał tek­st Harmony vs Cha OS 

30 grudnia 2016, 23:06marka sko­men­to­wał tek­st Harmony vs Cha OS 

30 grudnia 2016, 22:41RozaR sko­men­to­wał tek­st Harmony vs Cha OS