Pier ForTune, myśli

18 tekstów (myśli) – auto­rem jest Pier For­Tu­ne.

Cza­sem w otoczce "światłości" kry­je się jądro ciemności.
Cza­sem w tym co przez ludzi oczer­nione kry­je się jes­tes­two rozświetlone.


Odtwórz  

myśl
zebrała 2 fiszki • 1 stycznia 2017, 19:21

Nadzieję na po­zytyw­ne przeob­rażenia mieć po­win­niśmy, gdyż na­wet z wczes­nych form musztry woj­sko­wej ta­niec stworzyliśmy.

Dużo zdro­wia, miłości, ra­dości, sta­wiania czoła wszel­kiej trud­ności w No­wym Ro­ku :) 

myśl
zebrała 6 fiszek • 31 grudnia 2016, 18:32

Praw­dzi­wa re­ligia nie mie­szka w in­sty­tuc­jach, tyl­ko w in­dy­widual­nych ludzkich doświad­cze­niach duchowych. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 grudnia 2016, 19:05

Og­ra­niczmy swe ego na korzyść bliźniego. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 grudnia 2016, 08:30

Esen­cja Oj­ca niebiańskiego roz­puszczo­na w czys­tości myśli, wiary i wnik­li­wości, ot­wiera umysłu ok­no i da­je prze­lot­nie spoj­rzeć, na wszechświat Je­go boskości. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 grudnia 2016, 11:43

Głową mur prze­bijesz zbu­dowa­ny ze snów, in­nych głów, jeśli two­je myśle­nie wyk­roczy po­za śnienie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 grudnia 2016, 20:39

Gdy two­ja dusza fa­lami ludzkiej niep­rzychyl­ności będzie za­lewa­na możesz ją uk­ryć w wewnętrznym bas­tionie ducha Oj­ca, Bo­ga, Pana. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 listopada 2016, 19:15

Niech się w ser­cu roz­gości błogość spo­koj­nej ufności. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 listopada 2016, 09:58

Życia próby i trud­ności przy­goto­wują na przyjęcie wyższej nauki oraz mądrości.

Źródło przet­worzo­nego tek­stu: Mistrz. 

myśl • 23 listopada 2016, 10:47

Nie ma większe­go nie­szczęścia od bra­ku nie­szczęścia doz­na­nia, gdyż tyl­ko cier­pienie do głębo­kich ref­lek­sji człowieka skłania. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 listopada 2016, 09:17
Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

12 lutego 2017, 21:50adamantine sko­men­to­wał tek­st Ufioł

20 stycznia 2017, 09:10silvershadow sko­men­to­wał tek­st Ufioł

12 stycznia 2017, 20:56marka sko­men­to­wał tek­st Śmiertelnick

12 stycznia 2017, 20:09Pier For­Tu­ne sko­men­to­wał tek­st dążyć do praw­dy a [...]

12 stycznia 2017, 20:00Pier For­Tu­ne sko­men­to­wał tek­st dążyć do praw­dy a [...]

12 stycznia 2017, 18:40natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Śmiertelnick

1 stycznia 2017, 19:22piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kod do[ po]stępu

31 grudnia 2016, 16:09Pier For­Tu­ne sko­men­to­wał tek­st Harmony vs Cha OS 

30 grudnia 2016, 23:06marka sko­men­to­wał tek­st Harmony vs Cha OS 

30 grudnia 2016, 22:41RozaR sko­men­to­wał tek­st Harmony vs Cha OS