Pier ForTune, strona 4

46 tekstów – auto­rem jest Pier For­Tu­ne.

Życia próby i trud­ności przy­goto­wują na przyjęcie wyższej nauki oraz mądrości.

Źródło przet­worzo­nego tek­stu: Mistrz. 

myśl • 23 listopada 2016, 10:47

Nie ma większe­go nie­szczęścia od bra­ku nie­szczęścia doz­na­nia, gdyż tyl­ko cier­pienie do głębo­kich ref­lek­sji człowieka skłania. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 listopada 2016, 09:17

Większa niż w po­wiąza­niu krwi - w ko­relac­ji naszych duchów i umysłów siła tkwi. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 listopada 2016, 10:04

Płomienie

w oddali
światło się pali

płosząc cienie
roz­grze­wając istnienie

w mo­jej głowie
myśli
harmonia
szumy
lęki
namiętności

w chłod­ne wie­czo­ry i dni
pot­rze­ba jest ogromna

dob­ra płodności
 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 19 listopada 2016, 17:28

Człowiek poz­na­ny może być kocha­ny.
Bóg kocha­ny może być poznany.
 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 listopada 2016, 11:10

Wśród wy­wodzących się z ma­terii rzeczy, je­dynie dzięki umysłowi jes­teśmy wsta­nie, na częściowe, sub­telne przes­trze­ni przekraczanie. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 18 listopada 2016, 10:19

Niech har­mo­nia w nas za­gości, w od­działywa­niach ducha, in­te­lek­tu, mo­ral­ności.
By dusza zdrową była i po­god­nym blas­kiem się mieniła.
 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 listopada 2016, 11:42

Pok­rze­piająca jest różno­rod­ność ludzkich ciał, cha­rak­terów, uczuć, dusz, in­te­lektów, oso­bowości. Ra­dość da­je także fakt, że może w nas zachodzić ducho­wa jed­ność, po­mimo te­go wachlarza oryginalności. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 listopada 2016, 10:20

Zawiłości mglistości

z ożypałek nad stawem
roz­wiewa­ny puch

mróz
i prześwity
wśród chmur

ta­kie one delikatne
a dla wielu to jed­nak będzie

niep­rzek­raczal­ny mur
 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 14 listopada 2016, 09:06

Rymowanka na dzień dobry

już po­ra wsta­wać kochani
na­wet jeśli jes­teście skacowani
rozczochrani
nieco walnięci

niech się ko­lej­ny dzień
dob­rym sa­mopoczu­ciem uświęci
 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 13 listopada 2016, 07:43
Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

12 lutego 2017, 21:50adamantine sko­men­to­wał tek­st Ufioł

20 stycznia 2017, 09:10silvershadow sko­men­to­wał tek­st Ufioł

12 stycznia 2017, 20:56marka sko­men­to­wał tek­st Śmiertelnick

12 stycznia 2017, 20:09Pier For­Tu­ne sko­men­to­wał tek­st dążyć do praw­dy a [...]

12 stycznia 2017, 20:00Pier For­Tu­ne sko­men­to­wał tek­st dążyć do praw­dy a [...]

12 stycznia 2017, 18:40natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Śmiertelnick

1 stycznia 2017, 19:22piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kod do[ po]stępu

31 grudnia 2016, 16:09Pier For­Tu­ne sko­men­to­wał tek­st Harmony vs Cha OS 

30 grudnia 2016, 23:06marka sko­men­to­wał tek­st Harmony vs Cha OS 

30 grudnia 2016, 22:41RozaR sko­men­to­wał tek­st Harmony vs Cha OS