Pier ForTune, strona 5

46 tekstów – auto­rem jest Pier For­Tu­ne.

Uczcie się po­dej­mo­wać de­cyz­je. Niektórych będziecie żałować, ale sam fakt ich podjęcia będzie was kształtować. 

myśl • 12 listopada 2016, 14:35

Wino i psychotropy

potężne trzaśnięcie drzwiami
pus­ty­nia za­lewa­na łzami

go­tująca się krew
de­likat­ny i błogi śpiew

sza­leństwo się zaczyna
w nim śmierć
zwiew­na dziewczyna

tańczy w sa­mej sukience
z odsłonięty­mi piersiami

owład­nięci pragnieniami
pat­rzy­my so­bie w oczy

i trwając w tym transie
marzy­my o romansie

z które­go zrodzą się dzieci:

zat­ra­cone w twórczym tańcu córki
bezbłędni choć obłędni poeci
 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 11 listopada 2016, 21:00

Głębokości

w sza­rości by­wa skryta
mno­gość barw nieodkryta

de­likat­nie tętniąca
za­pachem spa­dających liści
pod ciężarem pro­mieni słońca

w małym człowieku tak często gości
bez­miar osobowości

nadanej
ja­ko skarb wyróżniający
każde­go człowieka

niepow­tarzal­ność ze źródła

duchową jednością
dusz rzeka

płynąca ku odrodzeniu
pod­porządko­wana wyższemu

przeznaczeniu
 

wiersz • 11 listopada 2016, 15:49

Mając za oj­ca - Oj­ca niebiańskiego, two­ja oj­czyz­na to coś nies­kończe­nie rozległego. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 listopada 2016, 15:02

Wśród władz wszel­kich do zdo­bycia, ta nad sobą sa­mym, jest gwa­ran­tem szlachet­ne­go życia. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 listopada 2016, 21:14

Na pewno

pew­ne­go dnia nie będzie niepewności

za­jaśnieje piękno i dobro
w głębi­nach naszych osobowości


pew­nej no­cy w przes­tworzach uśpieni

zos­ta­niemy owiani z pyłu po­rażek
nasze­go życia na Ziemi
 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 10 listopada 2016, 21:11
Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

12 lutego 2017, 21:50adamantine sko­men­to­wał tek­st Ufioł

20 stycznia 2017, 09:10silvershadow sko­men­to­wał tek­st Ufioł

12 stycznia 2017, 20:56marka sko­men­to­wał tek­st Śmiertelnick

12 stycznia 2017, 20:09Pier For­Tu­ne sko­men­to­wał tek­st dążyć do praw­dy a [...]

12 stycznia 2017, 20:00Pier For­Tu­ne sko­men­to­wał tek­st dążyć do praw­dy a [...]

12 stycznia 2017, 18:40natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Śmiertelnick

1 stycznia 2017, 19:22piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kod do[ po]stępu

31 grudnia 2016, 16:09Pier For­Tu­ne sko­men­to­wał tek­st Harmony vs Cha OS 

30 grudnia 2016, 23:06marka sko­men­to­wał tek­st Harmony vs Cha OS 

30 grudnia 2016, 22:41RozaR sko­men­to­wał tek­st Harmony vs Cha OS