Pier ForTune, strona 6

60 tekstów – auto­rem jest Pier For­Tu­ne.

Rymowanka na dzień dobry

już po­ra wsta­wać kochani
na­wet jeśli jes­teście skacowani
rozczochrani
nieco walnięci

niech się ko­lej­ny dzień
dob­rym sa­mopoczu­ciem uświęci
 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 13 listopada 2016, 07:43

Miłuję w was ten oczu blask, który spo­kojem olśniewa.
Pa­da na człowieka niczym pro­mienie na, wygłod­niałe po no­cy, drzewa.

Odtwórz  

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 listopada 2016, 16:43

Uczcie się po­dej­mo­wać de­cyz­je. Niektórych będziecie żałować, ale sam fakt ich podjęcia będzie was kształtować. 

myśl • 12 listopada 2016, 14:35

Nie wiem w którym to się zaczęło wieku ale: iko­ny nie zaw­sze od­dają prawdę o kryjącym się za ni­mi człowieku. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 listopada 2016, 14:31

Sierociniec

i po co tu zaglądacie

wir­tual­na siostro
wir­tual­ny bracie

ma­cie nadzieję
że tek­st się tu narodzi

bez pokalania
wy­razów i zdania

obłędem istnienia

po­zos­ta­je mi życzyć wam

powodzenia
 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 12 listopada 2016, 13:07

Wino i psychotropy

potężne trzaśnięcie drzwiami
pus­ty­nia za­lewa­na łzami

go­tująca się krew
de­likat­ny i błogi śpiew

sza­leństwo się zaczyna
w nim śmierć
zwiew­na dziewczyna

tańczy w sa­mej sukience
z odsłonięty­mi piersiami

owład­nięci pragnieniami
pat­rzy­my so­bie w oczy

i trwając w tym transie
marzy­my o romansie

z które­go zrodzą się dzieci:

zat­ra­cone w twórczym tańcu córki
bezbłędni choć obłędni poeci
 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 11 listopada 2016, 21:00

Głębokości

w sza­rości by­wa skryta
mno­gość barw nieodkryta

de­likat­nie tętniąca
za­pachem spa­dających liści
pod ciężarem pro­mieni słońca

w małym człowieku tak często gości
bez­miar osobowości

nadanej
ja­ko skarb wyróżniający
każde­go człowieka

niepow­tarzal­ność ze źródła

duchową jednością
dusz rzeka

płynąca ku odrodzeniu
pod­porządko­wana wyższemu

przeznaczeniu
 

wiersz • 11 listopada 2016, 15:49

Mając za oj­ca - Oj­ca niebiańskiego, two­ja oj­czyz­na to coś nies­kończe­nie rozległego. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 listopada 2016, 15:02

Wśród władz wszel­kich do zdo­bycia, ta nad sobą sa­mym, jest gwa­ran­tem szlachet­ne­go życia. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 listopada 2016, 21:14

Na pewno

pew­ne­go dnia nie będzie niepewności

za­jaśnieje piękno i dobro
w głębi­nach naszych osobowości


pew­nej no­cy w przes­tworzach uśpieni

zos­ta­niemy owiani z pyłu po­rażek
nasze­go życia na Ziemi
 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 10 listopada 2016, 21:11
Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

12 lutego 2017, 21:50adamantine sko­men­to­wał tek­st Ufioł

20 stycznia 2017, 09:10silvershadow sko­men­to­wał tek­st Ufioł

12 stycznia 2017, 20:56marka sko­men­to­wał tek­st Śmiertelnick

12 stycznia 2017, 20:09Pier For­Tu­ne sko­men­to­wał tek­st dążyć do praw­dy a [...]

12 stycznia 2017, 20:00Pier For­Tu­ne sko­men­to­wał tek­st dążyć do praw­dy a [...]

12 stycznia 2017, 18:40natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Śmiertelnick

1 stycznia 2017, 19:22piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kod do[ po]stępu

31 grudnia 2016, 16:09Pier For­Tu­ne sko­men­to­wał tek­st Harmony vs Cha OS 

30 grudnia 2016, 23:06marka sko­men­to­wał tek­st Harmony vs Cha OS 

30 grudnia 2016, 22:41RozaR sko­men­to­wał tek­st Harmony vs Cha OS